خرید ارز رمزنگاری شده

Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

35,142,278 تومان

حداقل سفارش : 0.05 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.10 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

922,968 تومان

حداقل سفارش : 1.5 اتریوم
حداکثر سفارش : 3.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

280,079 تومان

حداقل سفارش : 6.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 12.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

3,119 تومان

حداقل سفارش : 700 ریپل
حداکثر سفارش : 1,400 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

2,405 تومان

حداقل سفارش : 700 آیوتا
حداکثر سفارش : 1,400 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا