با پیگیریهای سایت DorPay.ir نماینده رسمی وبمانی در ایران و موافقت شرکت وبمانی، از امروز پروژه فارسی سازی سایت وبمانی کلید خورد. در این پروژه، کلیه مراحل ترجمه متون و کنترل و نظارت بر پیاده سازی بخش فارسی وبمانی توسط تیم درپی انجام میگیرد.
امیدوار هستیم تا در آینده نزدیک شاهد راه اندازی نسخه فارسی سایت وبمانی باشیم و بدینصورت بخشی از مشکلات کاربران ایرانی حل گردد.


Friday, September 29, 2017

« برگشت